Publicerad 12 september 2023
Nyhet

Brett arbete i kommunerna för minskad klimatpåverkan

Sveriges kommuner bedriver ett framgångsrikt och mycket brett arbete för minskad klimatpåverkan. Det visar SKR:s klimatenkät.

Gunilla Glasare.

Gunilla Glasare.

– Kommuner och regioner har nått stora framgångar i klimatarbetet, även om stora utmaningar kvarstår. Avsevärda utsläppsminskningar har nåtts genom ut­bygg­naden av fjärrvärmen, omställningen av avfalls­hanteringen och kollektivtrafikens övergång till förnybara drivmedel. Dessutom sparar energieffektivisering i byggnader och verksamheter stora utsläpp och pengar, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner.

SKR:s klimatenkät till kommunerna för 2023 visar bland annat:

  • Runt 80 procent anger att deras klimatarbete fått genomslag i upphandling och andra åtgärder för fordon, livsmedel och energieffektivisering.
  • Över hälften ser genom­slag inom förnybar energi och konvertering från fossil energi, återbruk av möbler samt hög nivå på energiprestanda vid nybyggnation.
  • 70 procent har åtgärder för infrastruktur för laddning av elfordon samt insatser för gång och cykel.
  • Över hälften gör insatser för förnybar energi och konvertering från fossil energi samt inom fysisk planering.
  • Över hälften har åtgärder även inom cirkulär och klimatsmart konsumtion, som insamling för återanvändning och att underlätta lån och uthyrning till invånarna inom bygg, fritid och second hand.

Frivillighet och samarbete

Kommunerna har många roller och verktyg i klimatarbetet, inte bara i egen verksamhet, utan även som samhällsbyggare och som stöd till omställning i näringsliv och bland invånare.

– Enkäten visar hur mångfacetterat arbetet för minskad klimatpåverkan är och vilket genomslag det har, trots att det i huvudsak är ett helt frivilligt arbete för kommunerna. De stora skillnaderna mellan olika insatser och olika grupper av kommuner visar samtidigt på behovet av goda förutsättningar för klimatarbetet, säger Gunilla Glasare.

Enkäten visar att genomslaget är olika stort på olika områden och att insatserna är olika vanliga i olika grupper av kommuner. Framförallt finns stora skillnader kopplat till invånarantal, men även till län och till kommungrupper.

Politiska beslut

Två tredjedelar av kommunerna har övergripande politiskt beslutade klimatmål för organisationen och handlingsplan. Andelen är 90 procent om man även räknar de som är på gång att ta fram mål och planer eller har sådana på enskilda verksamhets­områden. Mål för kommunen som geografiskt område har en något mindre andel.

Runt 60 procent av kommunerna har politiska beslut om minskad klimatpåverkan i styrdokument inom avfall, miljö och klimat, energieffektivisering samt upphandling. Över hälften har det för fysisk planering, Agenda 2030 och användning av transport­systemet. Det är vanligt även i kommunens budget och verksamhetsplan och planer för fastigheter samt energi.

Bakgrund

SKR har ett inriktningsmål för mandatperioden 2020-2023 om att kommuner och regioner ska vara ledande i klimatarbetet. En särskild programberedning för hållbar omställning har i mars 2023 presenterat förslag till bättre förutsättningar för klimatarbetet.

Enkäten ställdes i april 2023 till tjänsteperson med ansvar för eller överblick över kommunens strategiska arbete med minskad klimatpåverkan. Syftet är att ge underlag för SKR:s prioriteringar av insatser och kommunikation i frågan. Enkäten kan också bidra till regeringens klimatpolitiska handlings­plan 2023.

Statistiken i rapporten är framtagen av SKR.

Läs vidare

Sakkunnig

Andreas Hagnell,
handläggare, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.