Publicerad 2 juni 2023

Bra att regeringen föreslår statlig personlig assistans

SKR stöder i sitt remissvar huvudmannaskapsutredningens förslag att staten tar över ansvaret för den personliga assistansen från kommunerna.

Foto

Anders Henriksson.

I mars presenterade regeringen den utredning som har tittat på för- och nackdelar med en statligt styrd personlig assistans. I sitt remissvar stöder SKR utredningens huvudförslag, att staten genom Försäkringskassan helt tar över huvudmannaskapet. SKR har i flera åt förespråkat ett statligt huvudmannaskap.

– SKR har länge sagt att dagens system med två huvudmän innebär problem inte minst för brukarna, som tvingas beskriva sina behov för både Försäkringskassan och kommunen. Så det är väldigt glädjande att regeringen föreslår ett samlat huvudmannaskap, nu hoppas vi att utredningens förslag läggs fram till riksdagen så snart som möjligt, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

I sitt remissyttrande framhåller SKR också att en reform av huvudmannaskapet kommer att minska gränsdragningsproblemen och leda till säkrare och tydligare bedömningar för den enskilde brukaren, och innebära att den personliga assistansen får en långsiktigt stabil finansiering.

Ett annat medskick från SKR till regeringen är att när kommuner inte längre har ansvaret för personlig assistans – annat än som utförare – så måste vissa förändringar ske för att reformen ska ha så få negativa konsekvenser för brukarna som möjligt, och för att undvika att kostnader flyttas från staten till kommunerna. Bland annat måste Försäkringskassans utredningstider blir kortare, och myndigheten bör i större utsträckning fatta så kallade interimistiska beslut, det vill säga ett beslut i avvaktan på ett slutgiltigt sådant.

Läs vidare

Sakkunnig

Ylva Lindblom
Förbundsjurist

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.