OBS! Evenemanget är avslutat!27 april 2023 kl. 09.00-15.30

Ett förstärkt barnrättsperspektiv inom familjerätten - vad innebär det i teori och praktik?

Ett seminarium om hur rättspraxis har utvecklats kring barnets rätt, hur Östermalms stadsdelsförvaltning implementerat barnkonventionen i sitt arbete och om barnrättsperspektivet i vårdnadstvister.

Anmäl dig

Innehåll

SKR och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) berättar om hur rättspraxis har utvecklats och presenterar stödmaterial. Familjens jurist och Östermalms stadsdelsförvaltnings familjerätt/familjehemsvård i Stockholms stad presenterar hur man kan ta sig an ett barnrättsperspektiv. Jämställdhetsmyndigheten informerar om sin kartläggning Uppgifter om våld är inget undantag.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal som arbetar direkt eller indirekt med barn inom familjerätt och familjehemsvård.

Program

Moderator: Annelie Sjöberg, utredare, Barnombudsmannen

09.00 – 09.15 Inledning

Moderator: Marie Lundin Karphammar, handläggare/barnrättsjurist, SKR

09.15 – 10 .15 Vad innebär ett barnrättsperspektiv?

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020, vilket är ett förtydligande att offentliga aktörer i sitt arbete ska utgå från ett barnrättsperspektiv. Barnsynen och framförallt grundprinciperna är grundläggande för att kunna förstå föräldrabalkens barnrättsperspektiv. Hur har rättspraxis utvecklats? Vad innebär en bedömning av barnets bästa?

 • Marie Lundin Karphammar, handläggare/barnrättsjurist, SKR

10.15 – 10.30 Paus

10.30 – 11.00 Tillgängligt kunskapsstöd för dig inom familjerätt

Barnets bästa ska vara avgörande i alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i dessa frågor och deras åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. MFoF har tagit fram kunskapsstöd som allmänna råd, handböcker, vägledning och den nya webbsidan med information om barnets rättigheter som erbjuder stöd till familjerättssekreterare.

 • Charlotta Landström, utredare, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)
 • Rebecca Eriksson, utredare, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

11.00 – 11.30 Ett barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

Familjens jurist berättar om sitt framtagna metodstöd om hur man med ett barnrättsperspektiv kan få ett större fokus på barnet i mötet med föräldrar, i stämningsansökningar och i vårdtvisten.

 • Lotta Dahlstrand, affärsutvecklingschef, Familjens jurist
 • Sanne Andersson, jurist, Familjens jurist

11.30 – 12.15 Uppgifter om våld är inget undantag

Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringens kartlagt i vilken utsträckning och på vilket sätt våld eller andra övergrepp framförts i mål om vårdnad, boende och umgänge, samt i vilken utsträckning de beaktats i domar. Totalt har 814 domar granskats. Som rapporttiteln anger är uppgifter om våld inget undantag. Våld eller andra övergrepp mot förälder eller partner eller barn uppges i 64 procent av de granskade målen. Kartläggningen visar att riskbedömningar brister och att uppgifter om våld. beaktas i låg utsträckning vid målens avgörande, vilket kan få allvarliga konsekvenser. I de mål som kartlagts framkommer att barnrättsperspektivet inte sällan brister och det finns en risk att barn kan tvingas till att bo och ha umgänge med en våldsutövande förälder.

 • Åsa Hjertström, utredare Jämställdhetsmyndigheten
 • Madelene Larsson, utredare Jämställdhetsmyndigheten

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.15 Barnrättsperspektivet i praktiken

Familjerätten/familjehemsvården på Östermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms kommun har under drygt två år med stöd av SKR arbetat med att implementera barnkonventionen i sitt arbete. Målet är att bli en barnrättsbaserad verksamhet där allt arbete genomsyras av ett barnrättsperspektiv. En handlingsplan har upprättats, kunskap har inhämtats och konkreta fall har genomlysts för att stärka barnets rättigheter. Deras utredningsmall med ett tydligare barnrättsperspektiv presenteras samt hur samarbetssamtalen utvecklas. Vidare presenteras case kring bedömningar av barnets bästa där barnets rättigheter och mognadsbedömningen används för att stärka barnets rättigheter.

 • Catarina Carpelan, bitr. Enhetschef, familjerätt/familjehemsvård på Östermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm
 • Anna-Karin Arve, familjerättssekreterare, familjerätt/familjehemsvård på Östermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm
 • Elin Appelgren, familjerättssekreterare, familjerätt/familjehemsvård på Östermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm
 • Jenny Morley, familjerättssekreterare, familjerätt/familjehemsvård på Östermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm
 • Jessica Sundström, familjerättssekreterare, familjerätt/familjehemsvård på Östermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm
 • Katarina Lagerholm, familjerättssekreterare, familjerätt/familjehemsvård på Östermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm

14.15 – 14.30 Paus

14.30 - 15.30 Fortsättning barnrättsperspektivet i praktiken med workshops

15.30 - 16.00 Reflektioner

Utmaningar som finns för att den kommunala familjerätten ska kunna inta ett barnrättsperspektiv. Vilka områden behöver utvecklas för att leva upp till barnkonventionen? Och vad bör göras?

Micaela Hoppe, familjerättssocionom, medlare i familjemål, handledare i psykosocialt arbete

16.00 – 16.15 Frågestund och avslut med föreläsarna

Informationsansvarig

 • Marie Lundin Karphammar
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.