Publicerad 16 november 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Automatiserat beslutsfattande och en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner

Cirkuläret behandlar de lagändringar som skett i anledning av prop. 2021/22:125.

De viktigaste lagändringarna är

  • att det införts en rätt för kommuner och regioner att delegera besluts­fat­tande till en automatiserad beslutsfunktion,
  • att det antagits en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner som ersätter 1992 års lag i samma ämne, samt
  • att en anpassning gjorts av kommunallagens jävsbestämmelse i 6 kap. 28 § kommunallagen (2017:725) (KL) så att den bättre överens­stämmer med förvaltningslagens jävsbestämmelse (16 § förvalt­ningslagen (2017:900) (FL).

Lagändringarna har trätt i kraft den 1 juli 2022.

Informationsansvarig

  • Lena Dalman
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.