Publicerad 22 december 2022

Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

För att realisera den nationella strategin för åren 2017–2022 tog SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga skolväsendet, fram #skolDigiplan, en handlingsplan med förslag på 18 initiativ och aktiviteter av nationell karaktär.

Av de 18 initiativen har SKR haft uppdraget att ansvara för initiativen 11, 12 och 13. Detta klargjordes i en överenskommelse mellan SKR och staten för åren 2020 – 2022, Digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet. SKR:s arbete har gått under benämningen Skoldigistöd.

  • Initiativ 11: Säker och effektiv åtkomst till digitala resurser säkerställs
  • Initiativ 12: Stärkt kompetens gällande användarcentrering hos huvudmännen
  • Initiativ 13: Stöd tas fram för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet

Skoldigistöd

Status för initiativ och aktiviteter i den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet

I handlingsplanen föreslogs olika nationella aktörer ta ansvar, satsa resurser och aktivt verka för att initiativen ska kunna förverkligas. Statusuppdateringen för initiativen i handlingsplanen gjordes 2021.

Initiativ 1: Skolverket ges huvudansvar för att samordna statens arbete kring digitalisering i skolväsendet

Status

Beslutad

Syftet med initiativet är att genom statlig samordning och bredare samverkan främja att de samlade resurser som staten, huvudmännen och andra aktörer satsar inom området skapar mesta möjliga nytta. Utöver det syftar initiativet till att säkerställa att prioriteringar och beslut baseras på huvudmännens behov och utmaningar.

Beslut

Regeringen

Aktör

Skolverket och övriga relevanta myndigheter

Kommentar

I regeringens instruktion till Skolverket (SFS 2019:1289) framgår att myndigheten har ett samlat ansvar (sektorsansvar) inom ramen för sitt verksamhetsområde när det gäller de statliga insatserna för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet. Detta innefattar att vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till berörda myndigheter och andra relevanta parter.

Skolverket har skapat och vidareutvecklat olika forum där aktörer samverkar med målet om en framgångsrik digitalisering av skolväsendet, exempelvis om nationell digital infrastruktur, standarder och insamling samt spridning av forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet organiseras av Skolverket inom ramen för sju områden.

Sektorsansvar för skolans digitalisering, Skolverket

SKR understryker vikten av att Skolverket i sitt förstärkta uppdrag har sin utgångspunkt i huvudmännens behov och utmaningar bland annat genom att; staten tar ett samlat grepp för en nationell infrastruktur för informationsutbyte i skolan, samordnar så att tillgängligheten till forskning kring digitalisering i skolan förbättras samt gör mer systematiska satsningar på kompetensutveckling.

Initiativ 2: Regeringen och SKR tecknar en ny bred och långsiktig överenskommelse för att etablera grundläggande förutsättningar för skolväsendets digitalisering

Status

Delvis beslutad och arbete pågår på SKR

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för huvudmän att realisera strategin för digitalisering av skolväsendet samt att ge SKR förutsättningar att fortsätta t bidra till förbättrad kvalitet, effektivitet och ökad likvärdighet i samtliga huvudmäns digitaliseringsarbete.

Beslut

Regeringen

Aktör

SKR och huvudmännen

Kommentar

I november 2020 tecknade SKR och regeringen en ny överenskommelse om skolväsendets digitalisering som bland annat innebär att SKR ska arbeta för att stödja huvudmän, skolor och andra utbildningsanordnare inom skolväsendet i deras arbete med att skaffa e-legitimationer och ändamålsenliga digitala ekosystem. SKR ska även stärka huvudmännens kompetens att utveckla användarcentrerade tjänster, det vill säga tjänster som möter användarnas behov. SKR ansvarar också för att identifiera ytterligare behov och förutsättningar för att digitalisering ska kunna främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet, utöver vad som redovisats i #skolDigiplan. Arbetet ska rikta sig till samtliga huvudmän.

Den nya överenskommelsen omfattar tre initiativ i #skolDigiplan. Gemensamt är att nationellt stöd är en förutsättning för huvudmännens eget arbete. SKR vill att kommande samarbete med regeringen ska ha ett långsiktigt åtagande från staten och huvudmän som utgångspunkt, med en gemensam syn på finansiering och ansvar.

Initiativ 3: Breddat och förstärkt uppdrag till Skolverket gällande fortbildning och kompetensutvecklande insatser inom digitaliseringsområdet

Status

Arbete pågår hos Skolverket

Syftet med initiativet är att främja fortsatt framtagande och utvärdering av fortbildning och kompetensutvecklande insatser inom digitaliseringsområdet som bidrar till kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet.

Beslut

Regeringen

Aktör

Skolverket

Kommentar

Inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen och för att främja skolans digitalisering reviderar, utvecklar och publicerar Skolverket kompetensutvecklande insatser inom området digitalisering. Ett flertal moduler och webbkurser, för kollegialt lärande och stöd, på Skolverkets webbplats har publicerats och arbetet med att stödja skolväsendets digitalisering fortgår. Uppdraget kompletterades 2021 så att det även innefattar insatser för att höja lärarnas kompetens inom distans- och fjärrundervisning.

Flera av Skolverkets insatser syftar till att stödja målgrupperna i de förändringar av styrdokument om digitalisering som genomförts, men stöd finns och utvecklas för hela styrkedjan. Bland annat finns ett processtöd för digitalisering för rektorer och huvudmän i syfte att stödja det systematiska kvalitetsarbetet.

Myndigheten erbjuder även flera nya högskolekurser i grundläggande programmering runt om i landet. Det finns också fortsättningskurser och kurser med stöd i form av handledning . Vidare utvecklar myndigheten specifikt ämnesstöd, till exempel om digitala verktyg i idrott och hälsa.

Myndigheten har tagit fram ett stort utbud av allmändidaktiskt och ämnesspecifikt stöd, till exempel webbkurser om fjärr- och distansundervisning, val av digitala lärresurser och stödmaterial om digitala verktyg i idrott och hälsa. En uppdatering av insatsen Leda digitalisering med fokus på rektorns ledarskap är under utveckling.

Inom Skolverkets uppföljning av digitaliseringsstrategin ingår också frågor om lärares digitala kompetens. Detta kan utgöra ett underlag för utvecklingen av Skolverkets insatser på området.

Initiativ 4: Rektorsprogrammet och fortbildningen av rektorer utvecklas så att rektorerna bättre förbereds på att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete

Status

Arbete pågår på Skolverket.

Syftet med initiativet är att, i kombination med andra pågående satsningar, bidra till att digital kompetens genomsyrar hela styrkedjan och därigenom främja en verksamhetsutveckling som leder till stärkt kunskapsutveckling och likvärdighet.

Beslut

Regeringen

Aktör

Skolverket

Kommentar

Skolverket har beslutat om ett nytt måldokument för den statliga befattningsutbildningen för rektorer. I dokumentet ingår ett utbildningsmål om att deltagarna efter utbildningen ska kunna identifiera verksamhetens behov av digitalisering utifrån pedagogiska, administrativa och tekniska perspektiv.

Inom ramen för Rektorsprogrammet har Skolverket med fokus på skolans digitalisering och förmågan att leda digitalisering initierat ett arbete med representation från alla lärosäten som bedriver rektorsutbildningen. Digitalisering kommer att vara ett återkommande ämne i Skolverkets kontinuerliga träffar med ansvariga utbildningschefer på lärosätena. Vid höstens gemensamma utbildarträff (2021) där alla utbildare på Rektorsprogrammet deltar, var leda digitalisering och rektorns roll för skolans digitalisering ett tema.

Bland de lärosäten som har en överenskommelse med Skolverket om fortbildning för rektorer erbjuder Umeå universitet Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet som en egen kurs.

Initiativ 5: Finansiering av en fortbildningssatsning med fokus på digitalisering

Status

Ej klar, inga besked

Syftet med riktade resurser är att ge huvudmän, rektorer och förskolechefer bättre förutsättningar att välja fortbildningen och därmed möjliggöra verksamhetsutveckling inom området digitalisering.

Beslut

Regeringen

Aktör

Huvudmän, Skolverket

Kommentar

Regeringen har inte aviserat någon satsning på fortbildning. Regeringen har inte heller gjort någon analys för att bedöma ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för huvudmännen vid ett genomförandet av strategin.

Initiativ 6: Lärarutbildningarna utvecklar sin verksamhet för att möta behoven i ett digitaliserat skolväsende

Status

Ej klar, inga besked

Syftet är att säkra att lärarutbildningarna i tillräckligt hög grad förbereder blivande lärare och förskollärare för att arbeta i ett digitaliserat skolväsende.

Beslut

Regeringen, lärosäten

Aktör

UKÄ, lärosäten

Kommentar

Regeringen har inte gett uppdrag till UKÄ i denna fråga. I dagsläget har vi inte en uppdaterad bild av hur olika lärosäten arbetar för att koppla examinationskraven till skrivningarna om digital kompetens i förskolans och skolans läroplaner.

Skolverket har identifierat lärarutbildningar som viktiga aktörer och kommer under hösten 2021, inom ramen för sektorsansvaret, genomföra digitala forum för att stödja lärosätenas arbete med lärarstudenters digitala kompetens så att examensmålen uppfylls.

Syftet med insatsen är att stödja lärosätenas arbete med lärarutbildningar, som ett led i att bidra till att skolväsendet utvecklar förutsättningar att ta tillvara de möjligheter som digitalisering ger för att bedriva god och likvärdig undervisning.

En långsiktig målsättning är att främja etablerandet av forum för lärosäten, som ett stöd i deras arbete med att utveckla verksamheten så att det säkerställs att skolväsendet får nyutbildade lärare med adekvat digital kompetens.

Initiativ 7: Stimulera kunskapsutveckling om skolväsendets digitalisering och vidareutveckla samverkansformer genom lärarutbildningarna

Status

Ej klar

Syftet är att vidareutveckla en nationellt likvärdig samverkan mellan huvudmän och lärosäten.

Beslut

Lärosäten, huvudmän

Kommentar

Det finns goda exempel på samverkan mellan lärarutbildningarna och huvudmän, dock är skillnaderna stora i hur det fungerar över landet.

Initiativ 8: Samordning av standardiseringsarbetet inom skolväsendet

Status

Arbete pågår på Skolverket tillsammans med andra aktörer.

Syftet med initiativet är att främja interoperabilitet och möjliggöra ett säkert och effektivt informationsutbyte dels mellan huvudmännens it-system och dels mellan huvudmännens it-system och nationella digitala resurser. Syftet är också att undvika framtida inlåsningar i specifika teknologier eller leverantörer.

Beslut

Skolverket, SKR

Kommentar

Skolverket, tillsammans med SKR och Swedish Edtech, leder arbetet inom ramen för Forum för informationsstandardisering i skolväsendet (FFIS). Forumets syfte är att främja ett säkert och effektivt informationsutbyte inom och mellan huvudmän samt mellan huvudmän och andra aktörer, som myndigheter och leverantörer av digitala resurser. Syftet är också att undvika framtida inlåsningar i specifika teknologier eller leverantörer.

Utvecklingsforum har arrangerats och kommer fortledes arrangeras i syfte att fånga upp behov inom sektorn. Flera arbetsgrupper har startats som var för sig fokuserar på olika områden inom informationsstandardisering. Arbetet i dessa grupper kommer att delredovisas i samband med FFIS utvecklingsforum i november 2021.

SKR arbetar för att snabba på processen att riva rättsliga hinder för digitalisering. Dessa är viktiga förutsättningar för att främja ett säkert och effektivt informationsutbyte bland skolväsendets aktörer.

Swedish Edtech har bidragit med aktiviteter fören ökad användning av standarder inom skolväsendet, bland annat genom att lista relevanta it-standarder att ta hänsyn till vid kravställning av utbildningsteknologi till leverantörer.

Initiativ 9: Gemensamma tjänster och stöd utvecklas för en effektiv informationsförsörjning

Status

Ingår i en utredning eller omfattas delvis av uppdrag till myndigheter.

Syftet är att säkerställa gemensamma tjänster och stöd för en effektiv informationsförsörjning inom skolväsendet.

Beslut

Regeringen

Aktör

SKR, relevanta myndigheter

Kommentar

Regeringen har inte påbörjat om utredning i frågan, men det finns ett övergripande arbete om välfärdens digitala infrastruktur som kan vara av stor relevans för detta initiativ.

SKR och regeringen har ingått en ”avsiktsförklaring om ökad digitalisering och minskat IT-krångel”. Målet är att arbetet ska resultera i en gemensam syn på vad som bör omfattas av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, en modell för samarbete mellan stat, kommuner och regioner samt en prioritering och handlingsplan för att nå dit. Regeringen har gett DIGG i uppdrag att, i nära samverkan med SKR, genomföra en analys av förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte och grunddata i syfte att stärka välfärdens digitalisering. Som ett led i arbetet pågår ett arbete inom SKR att identifiera prioriterade områden för utvecklingen av skolväsendets sektorsspecifika behov.

DIGG har tillsammans med E-hälsomyndigheten, Bolagsverket, Lantmäteriet, Skatteverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försäkringskassan, Domstolsverket och Riksarkivet fått i uppdrag att arbeta vidare med att skapa ett säkrare och mer effektivt informationsutbyte inom och med den offentliga sektorn. SKR ser gärna att skolväsendets nationella infrastruktur för informationsutbyte ingår som en del i detta arbete.

SKR och Inera utreder tillsammans förslag på ytterligare initiativ från huvudmännen om effektiv informationsöverföring. Även andra aktörer kan bjudas in vid behov. Finansieringsformen för genomförandet utreds.

Initiativ 10: Intensifiera och samordna arbetet med förenklad informationsöverföring

Status

Arbete pågår på Skolverket.

Syftet är att underlätta huvudmännens administration och öka effektiviteten genom automatisk myndighetsrapportering.

Beslut

Regeringen

Aktör

Skolverket

Kommentar

Regeringen har inte gett ett utökat uppdrag till Skolverket i denna fråga.

Initiativ 11: Säker och effektiv åtkomst till digitala resurser säkerställs

Status

Arbete pågår på Skolverket och SKR.

Syftet är att minska administrationen för personal inom skolväsendet och samtidigt säkerställa att kraven på säkerhet och integritet uppfylls.

Beslut

Regeringen, Skolverket, Adda, Kammarkollegiet, DIGG, IIS

Kommentar

Inom ramen för Skolverkets arbete med digitala nationella prov (DNP) planeras att huvudmän ska kunna använda sig av olika federativa lösningar vid inloggning. Det gäller såväl DNP som andra tjänster hos Skolverket och andra relevanta myndigheter för skolsektorn. De lösningar som etableras för DNP kan med fördel användas för andra tjänster inom sektorn. Skolverket, tillsammans med Vetenskapsrådet, undersöker vilka möjligheter det finns för etablering av en enhetlig identitetshantering inom skolväsendet.

I SKR:s överenskommelse med regeringen ingår att arbeta för att realisera detta initiativ. SKR utgår från Skolverkets krav som ställs i samband med DNP för att ta fram vägledningsmaterial till samtliga skolhuvudmän. Arbetet har också som utgångpunkt att stödja huvudmännens övriga digitala processer och att undvika att bygga egen lokal infrastruktur för skolan och därmed stuprör i kommunal verksamhet. I samband med arbetet tar SKR fram en kostnadsbild av vad införandet av denna infrastruktur innebär för skolans huvudmän.

Initiativ 12: Stärkt kompetens gällande användarcentrering hos huvudmännen

Status

Beslutat och arbete pågår på SKR.

Syftet är att huvudmännen ska skapa större nytta för användarna (barn, elever och vårdnadshavare såväl som personal i skolväsendet) genom att bli bättre på att utgå från deras behov samt skapa tjänster och processer som tillgodoser dessa och ger behovsanpassat stöd.

Beslut

Regeringen

Aktör

SKR

Kommentar

Arbete med att realisera initiativet om kompetensutveckling inom användarcentrering leds, inom ramen för överenskommelsen med regeringen, av SKR. Huvudmän utbildas i användarcentrering kopplat till utmaningar om digitalisering. Erfarenheter och resultat av arbetet kommer att paketeras digitalt och göras tillgängligt för både offentliga och enskilda skolhuvudmän att använda för att stärka sin kompetens inom användarcentrerat utvecklingsarbete. Arbetet kommer att avslutas 2022.

Initiativ 13: Stöd tas fram för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support

Status

Beslutat och arbete pågår på SKR, Skolverket och andra aktörer.

Syftet med initiativet är att säkerställa att huvudmännen får tillgång till konkret stöd och vägledning för ett ändamålsenligt digitalt ekosystem.

Beslut

Regeringen

Aktör

SKR

Kommentar

Inom ramen för Skoldigistöd tar SKR fram stöd i frågor som rör utveckling av beställarkompetens samt best-praxismaterial för teknisk och pedagogisk support. Stödet tas fram under 2021 med hjälp av företrädare från skolhuvudmän och planeras och spridas under 2022. Centrala samarbetspartners är Inera och Adda samt Skolverket. Målgrupp är både kommunala och fristående huvudmän.

Swedish Edtech Industry har bland annat tagit fram ett stöd som kan användas vid inköp och upphandling av utbildningsteknologi.

Initiativ 14: Strategisk och systematisk datainsamling för ökad möjlighet till uppföljning av skolväsendets digitalisering

Status

Inga besked

Syftet är främja verksamhetsutveckling genom att öka tillgången på jämförbara data som gör det möjligt att studera sambandet mellan metoder och resultat inom skolväsendet.

Beslut

Regeringen

Aktör

Skolverket

Kommentar

Regeringen har inte tillsatt någon utredning i frågan om systematisk uppföljning av skolväsendets digitalisering motsvarande vårdens kvalitetsregister. Den systematiska uppföljningen av skolväsendet generellt är föremål för förändring, i och med regeringens nyligen beslutade uppdrag till Skolverket med flera om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet. Det nämnda uppdraget kan också komma att innebära förändringar i datainsamlingen från huvudmännen.

Initiativ 15: Förstärkt uppdrag till Skolverket att sprida och tillgängliggöra forskning och beprövad erfarenhet

Status

Arbete pågår på Skolverket.

Syftet är att säkerställa att forskning och beprövad erfarenhet av relevans för dem som är verksamma skolväsendets digitalisering ska finnas tillgänglig på ett ändamålsenligt sätt.

Beslut

Regeringen

Aktör

Skolverket

Kommentar

Skolverket sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet, bland annat genom att publicera artiklar på Skolverkets webbplats och att ta fram kunskapsöversikter. Digitalisering är ett av elva områden som ingår i den forskningsbevakning som ligger till grund för artiklarna på webbplatsen. Inom flera av områdena tas artiklar som belyser aspekter av digitalisering upp. En av de senare titlarna i utgivningen av kunskapsöversikter handlar om digitalisering i skolan. Artiklar och kunskapsöversikterna tas fram i samarbete med olika universitet och högskolor där mycket av forskningen bedrivs.

Skolverket samverkar med olika aktörer inom sektorn i syfte att bidra till att forskning och beprövad erfarenhet blir tillgänglig och användbar för verksamma praktiker. Skolverket deltar även i ett formaliserat nätverk där skolmyndigheterna på regelbunden basis samlas för att gemensamt hantera frågor som relaterar till forskningsspridning.

Därutöver bedriver Skolverket pilotverksamhet i syfte att bidra med relevant stöd till de professionella i verksamheterna att bepröva sina erfarenheter i kollegiala sammanhang.

Regeringen har ännu inte gett Skolverket något förstärkt uppdrag i frågan. SKR ser gärna att myndigheten inom ramen för sin samordningsroll intensifierar och utvecklar det redan befintliga arbetet med att sprida och tillgängliggöra forskning och att regeringen avsätter medel inom området.

Initiativ 16: Stimulera forskningssamverkan mellan akademi och skolväsende

Status

Ej klar, inga besked

Syftet med initiativet är att stimulera forskningssamverkan mellan akademi och skolväsende för att därigenom främja en verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund.

Beslut

Regeringen, lärosäten

Aktör

Huvudmän, Skolverket, Skolforskningsinstitutet

Kommentar

Regeringen har inte gett Skolverket ett uppdrag i denna fråga. SKR ser gärna att Skolverket inom ramen för sitt sektorsansvar är pådrivande i frågan.

SKR betonar även vikten av att regeringen beaktar erfarenheterna från det pågående regeringsuppdraget med praktiknära forskning (ULF) som getts till Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet. Uppdraget har varit att genomföra försöksverksamhet mellan 2017-2021. Det har förlängts till 2024 och kommer att övergå till något beständigt.

Syftet med försöksverksamheten har varit att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet. När regeringen ska besluta om en permanent infrastruktur för samverkan är det centralt att alla huvudmännens fortsatta möjligheter till ansvarstagande är stärkt. Det kan ske på olika sätt. Ifous är ett exempel på samverkan mellan lärosäten och huvudmän som kan ha en plats i en framtida organisation av ULF.

Syftet med försöksverksamheten är att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

Initiativ 17: Förstärkta forskningsanslag och riktade utlysningar till forskning

Status

Status för detta initiativ är under justering.

Syftet är att främja forskning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser som bidrar till ökad måluppfyllelse hos eleverna och utvecklad digital kompetens i skolväsendet.

Beslut

Regeringen

Aktör

Lärosätena, företag och branschorganisationer, Skolforskningsinstitutet, Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas och Forte.

Kommentar

I forskningspropositionen 2020/21:60 (hänvisning) är digitalisering ett av fem samhällsutmaningar som denna proposition fokuserar på. Vetenskapsrådet, RISE och Vinnova fick forskningsanslag utifrån fem olika forskningsområden kopplade till digitalisering. Även Skolforskningsinstitutet fick ett förstärkt uppdrag och ökat anslag för praktiknära forskning.

Initiativ 18: Medel för att möjliggöra för förskollärare, lärare och rektorer att medverka i forskning och forskarutbildning

Status

Status för detta initiativ under justering.

Syftet är att möjliggöra för förskollärare, lärare och rektorer att medverka i forskning och forskarutbildning. På så sätt kan forskningsverksamheten knytas närmare skolväsendet och forskningsfrågorna formuleras av de verksamma.

Ansvar

Regeringen

Aktör

Huvudmän

Kommentar

I april 2021 beslutade regeringen om ett nytt statsbidrag som gör det möjligt för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare med en examen på forskarnivå att ägna en del av sin arbetstid till praktiknära skolforskning. Syftet med statsbidraget är att främja forskning och utvecklingsarbete i skolväsendet. Idag har 38 huvudmän fått bidrag för lektorer att bedriva forskning. Skolverket har dock inte uppgifter om vilka forskningsområden som lektorerna bedriver forskning inom.

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.