Publicerad 9 november 2022

Kommunalt aktivitetsansvar, KAA

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar, som bland annat innebär en skyldighet att erbjuda ungdomar som inte går i gymnasieskolan och som saknar gymnasieexamen, lämpliga individuella åtgärder. Syftet är att ungdomarna ska fullgöra en gymnasieutbildning.

Ungdomar som omfattas

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar ungdomar under 20 år som:

 • har fullgjort sin skolplikt, (eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt)
 • inte går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
 • inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat.

För fullföljd utbildning måste examensbevis finnas. Studiebevis är inte tillräckligt.

Kommunens ansvar

Aktivitetsansvaret innebär att hemkommunen ska:

 • hålla sig informerad om vilka ungdomar som omfattas
 • föra register över hur ungdomarna i målgruppen är sysselsatta
 • erbjuda lämpliga individuella åtgärder
 • åtgärderna ska i första hand syfta till att ungdomarna påbörjar eller återupptar en utbildning
 • dokumentera de insatser som görs på ett lämpligt sätt
 • rapportera in dokumenterade uppgifter till Skolverket via SCB.

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, Skolverket

Kommunalt aktivitetsansvar – en introduktion

I filmen får du en introduktion till det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Du får även möta ett antal gymnasieungdomar som fått stöd inom ramen för KAA.

Välj ljudspår 2 (svenska) om du har behov av en syntolkad version av filmen. Filmen är cirka två minuter lång.

Diskussionsfrågor

Till filmen hör också ett antal diskussionsfrågor som är tänkta som underlag för diskussion om det kommunala aktivitetsansvaret KAA. Frågorna kan med fördel användas under sammanträden eller som grund till en workshop i ansvarig nämnd, på nämndsövergripande möten, i kommunfullmäktige eller inom ansvarig förvaltning.

Diskussionsfrågor KAA

Ungdomar om det kommunala aktivitetsansvaret

SKR har intervjuat sju ungdomar om deras erfarenheter från skolan och av att delta i insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Ungdomar om det kommunala aktivitetsansvaret

Webbsändning 8 december: Förebyggande arbete för att minska inflödet i det kommunala aktivitetsansvaret

Hur kan kommuner arbeta för att färre ungdomar ska omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)? Vilka insatser ger resultat?

Datum: 8 december

Tid: 9.00 – 10.00

Webbsändning 8 december: Förebyggande arbete för att minska inflödet i det kommunala aktivitetsansvaret, SKR:s kalendarium

Webbsändning Ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret – vilka de är och vilket stöd de får 

SKR arrangerade den 27 september en webbsändning om ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Den går här att se i efterhand. Filmen är 1 timme.

Innehåll:

 • De ungas röster (film)
 • Ungdomarnas behov, uppföljning och samverkan i kommunen
  Johan Lund (S), ordf. i Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden, Bodens kommun
  Robin Tannarp (M), ordf. i Gymnasienämnden, Eskilstuna kommun
  Jens Meyer (MP), ordf. i Bildningsnämnden, Hammarö kommun.
 • Ungdomarna inom KAA och kommunens insatser
  Karin Tillhagen, samordnare för KAA, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholm stad,
  Birgitta Persson, enhetschef, Skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs stad
  Carina Berg Johansson, samordnare kommunalt aktivitetsansvar, Bromölla kommun
 • Avslutning


Webbsändning Kontaktvägar, samverkan och insatser inom kommunernas aktivitetsansvar

SKR arrangerade den 23 maj 2022 en webbsändning om kontaktvägar, samverkan kring och insatser till ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Den går här att se i efterhand. Filmen är 56 minuter.

Innehåll:

 • Skolverket presenterade statistik om ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
 • Centrala frågor på seminariet var hur kommunerna får kontakt med ungdomarna, erbjudande om insatser, samverkan kring ungdomarna och överlämning mellan gymnasieskolan och KAA.
 • Exempel från Västerås, Jönköping och Boden.

 Statens ansvar

Skolverket har i uppdrag att erbjuda stöd till kommunerna i genomförandet av aktivitetsansvaret. På deras webbplats finns stöd för planering, genomförande och utveckling av arbetet. De erbjuder även stöd för verksamhetsutveckling.

Att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar, Skolverket

Skolverket har även i uppdrag att följa upp det kommunala aktivitetsansvaret. För detta samlar Statistiska centralbyrån, SCB, in uppgifter från kommunerna. Syftet med uppföljningen är att få ökad nationell kunskap om de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret och de åtgärder som ungdomarna erbjuds. Insamling sker två gånger per år.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med ungdomar som varken arbetar eller studerar. De ska även fungera som informations- och kunskapsstöd i frågor som rör denna grupp samt samla och sprida befintlig kunskap.

Unga som varken arbetar eller studerar, MUCF

SKR:s arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

Inom satsningen Uppdrag fullföljd utbildning arbetar SKR med att identifiera utvecklingsbehov i kommunernas arbete med aktivitetsansvaret och tar fram förslag till förbättringsåtgärder. Som ett led i detta genomförde SKR 2021 en enkätundersökning till samtliga kommuner om arbetet med KAA, vilken följer upp en tidigare enkät från 2016.

I SKR:s rapport om enkäten lägger SKR även fram fem förslag till staten, bland annat om tydligare uppdrag för Arbetsförmedlingen om samverkan med kommunerna, satsning på feriejobb och ekonomisk ersättning till ungdomar för att de ska kunna delta i aktiviteter inom aktivitetsansvaret. Idag är det oklart om kommunerna får betala ut ersättning för exempelvis resor till och från aktiviteter. Samtliga fem förslag i korthet: 

 • Tydliggör Arbetsförmedlingens uppdrag att stödja ungdomar genom aktiv samverkan med kommunerna.
 • Gör en flerårig satsning på feriejobb både för ungdomar i gymnasieskolan och för ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret.
 • Möjliggör ekonomisk ersättning till ungdomar för att de ska kunna delta i aktiviteter inom det kommunala aktivitetsansvaret.
 • Utveckla uppgifterna som samlas in om det kommunala aktivitetsansvaret, för att dessa ska bli mer användbara för kommunerna.
 • Genomför särskilda analyser av hur det går på arbetsmarknaden för de årskullar som genomfört halva sin gymnasieutbildning på distans.

Svaren i enkäten visar också att det både finns behov och potential för kommunerna att ta ett ökat ansvar. Det handlar bland annat om hur kommunerna styr och organiserar arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret och att de behöver fortsätta att utveckla en nära samverkan med andra verksamheter inom kommunen och med externa aktörer.

Läs mer i SKR:s rapport Kommunernas aktivitetsansvar 2021.

Kommunernas aktivitetsansvar 2021

Informationsansvarig

 • Åsa Ernestam
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR