Publicerad 25 november 2022

Användarcentrerad skolutveckling – förändra och skapa nytta utifrån verkliga behov

Inom ramarna för satsningen Skoldigistöd arbetar SKR för att utveckla huvudmännens kompetens i användarcentrerad utveckling.

Användarcentrerad skolutveckling – när användarnas verkliga behov får styra

Användarcentrering handlar om att inkludera användarna när produkter och processer tas fram i skolan. I filmen presenteras de sex stegen i användarcentrerad utveckling kortfattat. Filmen är cirka två minuter lång.

  • När elever, vårdnadshavare och medarbetare involveras för att ta fram tjänster och produkter blir slutprodukten anpassad efter användarnas behov och förutsättningar. Det kan ta lite längre tid men blir både bättre och mer kostnadseffektivt på lång sikt. Det gäller inte minst för skolans digitalisering.
  • Med metoden användarcentrerad utveckling – även kallad tjänstedesign – kan huvudmän lyckas bättre i sina utvecklingsprojekt med att ta fram tjänster och produkter.
  • Detta delprojekt omfattas av initiativ 12 i den nationella handlingsplanen #skolDigiplan.

Digitalt metodstöd för användarcentrerad skolutveckling

SKR har inom ramen för arbetet med Skoldigistöd tagit fram ett digitalt metodstöd för användarcentrerad skolutveckling. Metodstödet innehåller en beskrivning av de sex stegen, som tillsammans utgör en förändringsprocess för digital utveckling eller för andra förändringsprocesser.

Digitalt metodstöd för användarcentrerad skolutveckling

Samverkan och syfte

Detta delprojekt inom Skoldigistöd samverkar med bland andra Skolverket och Swedish Edtest. Syftet är att skolhuvudmännen ska bli bättre på att utgå från användarnas behov; detta genom att tidigt involvera målgruppen och gemensamt identifiera behov, problem och lösningar för att till exempel ta fram en tjänst eller en produkt.

En viktig del i arbetet är avstämning och förankring med skolans olika aktörer. Det sker bland annat via nätverk, en referensgrupp och nyhetsbrev.

Mål

  • Att tillsammans med Innovationsguiden på SKR genomföra en utbildning för sju huvudmän i användarcentrerad utveckling, september 2021–mars 2022.
  • Att producera ett seminarium om användarcentrerad utveckling.
  • Att ta fram lärande exempel och ett digitalt stödmaterial för samtliga huvudmän.

Webbsänt seminarium

Ett digitalt och kostnadsfritt seminarium genomfördes 23 november 2022, där det nya metodstödet presenterades och ett par av de skolhuvudmän som varit med och tagit fram stödet beskrev hur de jobbat med metoden. Dessutom medverkade en forskare och den ansvarige för Innovationsguiden.

Textning av seminariet är beställd och kommer bifogas filmen så snart som möjligt.

Seminariet är cirka en timme långt.

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR