Publicerad 11 maj 2023

Ersättning för arbete enligt ny lag om brottsförebyggande arbete

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2023:196) om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Regeringen har i höstens budgetproposition föreslagit finansiering för den nya lagen – 109 miljoner för 2023 och 219 miljoner från och med 2024.

Från och med juli 2023 ska Sveriges kommuner enligt lag ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Enligt den nya lagen ska kommunerna kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Med utgångspunkt i lägesbilden ska de upprätta en åtgärdsplan och besluta om vilka åtgärder kommunerna avser vidta för att förebygga brott.

Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, riksdagen

Ersättningar till kommunerna för arbetet enligt nya lagen

I höstens budgetproposition lämnade regeringen förslag på finansiering för den kommande lagstiftningen. 109 miljoner kronor har betalats ut till kommunerna för 2023. Från och med 2024 föreslås ersättningen bli 219 miljoner kronor.

Fördelningen baseras på antalet invånare i kommunen. Totalbeloppet på 219 miljoner motsvarar en kompensation med omkring 21 kronor per invånare, beräknat utifrån 2021 års befolkningsstorlek.

Anslaget används för utgifter för statsbidrag till kommuner och regioner enligt lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning samt som ett instrument för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunsektorn. På så sätt respekteras den kommunala självstyrelsen, gränsen mellan det statliga och det kommunala ansvaret tydliggörs och planer och administration underlättas.

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.