Publicerad 23 september 2022

Energiprestanda under byggprocessen

SKR har under 2019 arbetat med sex regionala nätverk i ett Lågan-projekt för att ta fram vägledning för att nya byggnader ska klara kraven på energiprestanda.

Energihjälpen är ett Excelbaserat verktyg för beställarkrav, granskning, uppföljning och verifiering av en byggnads energiprestanda. Den innehåller även viktiga indata.

Formuläret har tagits fram för att underlätta kommunernas granskning i bygglovsprocessen enligt PBL och vara ett stöd för byggherrens egenkontroll av att en ny byggnad har tillräckliga förutsättningar för att uppfylla lagkrav för energianvändning.

Formuläret är tänkt att fyllas i av byggherren, kunna ingå i kontrollplanen, bifogas vid redovisning inför startbesked samt uppdateras inför genomgång av slutbesked.

Initiativtagare är Sveby, SKR, Lågan, Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten. Grunden togs fram 2019 med sex regionala nätverk i ett Lågan-projekt med workshops på SKR.

Formuläret har nu utökats till verifiering av energiprestanda genom mätning efter det att byggnaden varit i drift i 2 år. Det samlar uppdaterade energiberäkningar och verifiering i ett verktyg som täcker hela byggprocessen och olika aktörers behov. Verktyget har testats i nyligen genomförda byggprojekt vilket redovisas i denna rapport.

Det inledande Lågan-projektet har syftat till ett anpassat och mer likartat arbetssätt i byggprocessen enligt PBL. Mallen för att följa upp energiprestandan kan användas som stöd för dialogen med byggherrar.

Bättre koll viktigt för både resultat och konkurrens

Att kunna bygga energieffektivt blir allt viktigare i takt med att byggregler och krav i certifieringssystem skärps, även för att främja en seriös konkurrens. Flera rapporter visar att i cirka 40 procent av fallen stämmer inte den uppmätta energiklassen med den projekterade.

Energihjälpen – formulär för granskning och verifiering av beräknad energiprestanda för byggnader (PDF). Betaversion. Pdf, 214 kB.

Utveckling och test av Energihjälpen

Lågan – för energieffektiva byggander

Slutrapport från Lågan-projektet om Vägledning för energi i byggprocessen, oktober 2019, Lågan

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR