Publicerad 15 december 2021

Samskapa och involvera

Kreativitet och nya idéer uppstår i mötet mellan människor med olika bakgrund i gränsytan mellan kunskapsområden. En tydlig resurs är användaren av offentliga tjänster. Universitet och högskolor, ideella organisationer och näringslivet är andra aktörer som kan ses som katalysatorer för utveckling av verksamheten.

Med utgångspunkt i verksamhetens behov kan kommuner och regioner aktivt bidra till samarbeten och utveckling av nya tjänster som väver samman människor med olika bakgrund och kompetens. En central utgångspunkt för verksamheten är att man har en god insikt om de behov man ska utgå ifrån. I nästa steg bör man överväga vilka aktörer som bedöms kunna bidra till lösningar.

Näringslivet

Kommuner och regioner har ett intresse av att främja näringslivsutveckling. Samtidigt har de egna verksamheterna utvecklingsbehov som kan tillgodoses av externa leverantörer. Genom att främja dialogen mellan näringslivet och den egna verksamhetens behov kan nya idéer och lösningar utvecklas. Genom att beskriva inköpsbehov i form av funktion eller prestanda kan den upphandlande myndigheten skapa intresse hos fler leverantörer och identifiera alternativa sätt att möta behoven.

Inom ramen för offentlig upphandling finns flera tillvägagångssätt för att driva utveckling med stöd av LOU.

Lokala och regionala styrkeområden

Runt om i landet finns olika typer av kompetensmiljöer som är framgångsrika inom specifika områden. Ofta stöds dessa av näringspolitiska insatser. Kommuner och regioner är betydande finansiärer av inkubationsmiljöer, science parks och andra typer av samarbeten i företagskluster.

Här finns stora möjligheter för kommuner och regioner att söka samarbeten som syftar till att lösa de behov man själva har. Dessa miljöer präglas av entreprenörskap och kan bidra med omvärldsspaning och kunskap kring nya arbetssätt som exempelvis hackaton och innovationstävlingar.

Öppen innovation kan också vara ett sätt att engagera de målgrupper som förväntas kunna bidra till att lösa specifika utmaningar. Öppen innovation används allt mer inom näringslivet för att nå en bredare grupp av potentiella problemlösare eller innovatörer.

Social innovation

Varken näringsliv, offentlig sektor eller idéburen sektor kan klara samhällsutmaningarna på egen hand. Det krävs därför nya former av samarbeten som kan leda till nya lösningar. I samband med detta uppstår också nya sorters företag, en slags hybrider som kombinerar vinstintresse med målsättningen att göra en samhällsinsats.

Sociala entreprenörer och innovatörer fokuserar på nya lösningar och deras metod bygger på att använda innovationens, företagandets och entreprenörskapets logik för att lösa samhällsutmaningar på ett mer effektivt sätt.

Ofta utgör ”marknaden” för sociala entreprenörer områden där kommuner och regioner verkar som exempelvis integration, trygghet, hälsa, arbetsmarknad.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR