Publicerad 15 augusti 2022

Innovationsförmåga i kommuner

Projektet Innovationsförmåga har drivits av SKR under 2021 och 2022 med syftet att stimulera lärande och utbyte mellan kommuner. Projektet har bland annat genomfört en studie av idéslusskommuner, ett flertal digitala lärseminarier och en slutkonferens i april 2022.

Kunskapsutbyte om innovationsfrågor i kommuner

Projektet avslutades i maj 2022 och har haft fokus på organisatoriskt- och kollegialt lärande om innovationsfrågor för kommuner. Aktiviteterna har bidragit till att förenkla utbytet mellan organisationer som gått före i innovationsarbetet och organisationer som vill etablera liknande arbete. Det kollegiala utbytet har även lett till ett flertal nya kontaktvägar mellan deltagande kommuner.

Innovationsförmåga i kommuner har genomförts av SKR tillsammans med Helsingborgs stad, Lerums kommun, Kungsbacka kommun, Uddevalla kommun, Stockholms stad, Uppsala kommun, Karlstads kommun och Sundsvalls kommun. Projektet har medfinansierats av Vinnova.

Att stärka innovationsförmågan – erfarenheter från kommuner

I en skrift lyfter vi erfarenheter och lärdomar från 13 kommuner som arbetat med förnyelse och innovation i så kallade idéslussar. Den belyser de lärdomar, insikter och svårigheter som organisationerna har hanterat i sitt förnyelsearbete.

E-rapport: Att stärka innovationsförmågan

Genomförda aktiviteter 2021 och 2022

Tematiska kunskapsutbyten mellan deltagande kommuner

 • Om begrepp och definitioner. Exempel på hur kommuner arbetat med att integrera förnyelse och innovation som en del av verksamhetsutveckling.
 • Om stödjande strukturers betydelse för innovationsarbete och dess inverkan på attityder och kultur hos medarbetare, brukare och invånare.
 • Erfarenheter av att leda och organisera för att understödja förnyelse och innovation.
 • Samarbete med företag och erfarenheter med att använda upphandling för att utveckla nya tjänster och produkter.
 • Sociala innovationer och samarbete mellan kommuner och civilsamhälle.

Slutkonferens i Uppsala

Under två dagar samlades deltagare från ett 20-tal kommuner för att dela erfarenheter av innovationsarbete, knyta kontakter, ringa in gemensamma behov och summera kunskaper från projektets arbete. Mötet dokumenterades bland annat i form av ett visualiseringsstöd. Kontakta SKR via kontaktformuläret nedan om du önskar ta del av dokumentationen.

Webbinarier med kommuner om innovationsarbete

Inom ramen för projektet har SKR genomfört fyra webbinarier där kommuner delade konkreta erfarenheter från innovationsarbete i sina organisationer.

Innovationsförmåga i kommuner – möt Örebro och Karlstad kommun

I detta webbinarium, som sändes 18 maj 2021, berättar företrädare från Örebro kommun hur de utvecklat sitt systematiska arbete med att stötta och utveckla idéer från medarbetare i organisationen och stöd till chefer och ledare. Karlstad kommun beskriver hur de under senare år vässat sitt innovationsarbete bland annat genom samarbete med regionen och en rad innovativa företag. I samtal mellan kommunerna diskuteras bland annat hur pandemin påverkat utvecklingsarbetet och hur man får till konkret samarbete med externa aktörer.

Örebro och Karlstad, webbinarium

Innovationsförmåga i kommuner – möt Uddevalla och Kungsbacka kommun

Uddevalla och Kungsbacka har deltagit i Vinnovas satsning på Idéslussar i kommuner 2016–2020. I webbinariet, som sändes den 18 maj 2021, får du ta del av organisationernas förändringsresa och de insikter som vuxit fram under arbetets gång. Vad har fungerat bra och vad är det som har upplevts vara svårt? Och hur har dessa erfarenheter påverkat stöd och insatser för innovation och förnyelse?

Uddevalla och Kungsbacka kommun, webbinarium

Innovationsförmåga i kommuner – möt Uppsala och Sundsvalls kommun

Genom att skapa tydliga strukturer för hur medarbetares idéer tas omhand i organisationen har Sundsvalls kommun och Uppsalas kommun förändrat medarbetarnas syn på utveckling och innovation. I webbinariet, som sändes den 6 maj, berättar företrädare från organisationerna om hur det gått till väga och vilka erfarenheter de har av stödja förnyelse och innovation. Vi får också höra hur personer som lämnat idéer fått stöd i arbetet med att gå från tanke till förverkligande.

Uppsala och Sundsvalls kommun, webbinarium

Fakta om Innovationsförmåga i kommuner

Projektet Innovationsförmåga i kommuner har genomförts av SKR tillsammans med Helsingborgs stad, Lerums kommun, Kungsbacka kommun, Uddevalla kommun, Stockholms stad, Uppsala kommun, Karlstads kommun och Sundsvalls kommun.

 • Projektperiod december 2021 – maj 2022.
 • I kunskapsutbytet deltog ett 40-tal kommuner.
 • Projektet medfinansierades av Vinnova.

Informationsansvarig

 • Klas Danerlöv
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR