Publicerad 5 april 2022

Samarbete SKR, Inera, Adda

SKR, Inera och Adda (tidigare SKL Kommentus) arbetar tillsammans för en smartare välfärd. Tillsammans ger vi kommuner och regioner stöd i deras verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering.

Vem gör vad i samarbetet?

SKR – stöd, service och fakta

SKR ger stöd och service och bidrar till medlemmarnas förändringsarbete inom respektive verksamhetsområde med fakta och jämförelser, metoder, kompetenshöjande insatser och nätverk/plattformar för erfarenhetsutbyte. SKR bedriver ett proaktivt påverkansarbete för att bland annat snabba på processen att riva rättsliga hinder för digitalisering och har ansvaret för koordinering av koncernens gemensamma digitaliseringssatsning.

Inera – tjänster och kompetens

Inera samordnar, tillhandahåller och utvecklar sektorsspecifik samverkansarkitektur, infrastruktur, tjänster och lösningar till kommuner och regioner. Inera erbjuder kompetens inom arkitektur, interoperabilitet, standarder, informationssäkerhet och juridik, som skapar förutsättningar för digital samverkan och stödjer verksamhetsutveckling i regioner och kommuner.

Inera AB

Adda – avtal och upphandlingsstöd

Adda (tidigare SKL Kommentus) genomför gemensam kravfångst och tillhandahåller avtal för verksamhets- och användarnära tjänster och produkter samt ger stöd och råd i kommuner och regioners anskaffningsprocesser. Upphandling används som ett strategiskt verktyg för ökad standardisering och växla upp lokala innovationer nationellt.

Adda

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Chief Digital Officer

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR