Publicerad 5 maj 2022

Överenskommelse, äldreomsorg- teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus 2020-2022

SKR och regeringen har avtalat om en fortsatt överenskommelse som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering.

Överenskommelsen är treårig och gäller för åren 2020-2022. Den omfattar totalt 200 miljoner kronor under 2021. Av dessa går 182,1 miljoner kronor till kommunerna varav 15 miljoner kronor till de 10 modellkommunerna. SKR erhåller 17,9 miljoner kronor till stödfunktionen/kompetenscentret.

Överenskommelse mellan staten och SKR om äldreomsorg -teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 2022 (PDF) Pdf, 693 kB.

Redovisa medel

Medel som rekvirerats för 2021 ska ha redovisats till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Medel som rekvirerats för 2022 ska redovisas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023.

Kammarkollegiet: Redovisning av hur statsbidrag har använts

Rekvirera medel för 2022

Missa inte möjligheten att få stimulansmedel och stöd att utveckla digitala arbetssätt och välfärdsteknik i äldreomsorgen. Medlen rekvireras hos Kammarkollegiet som har mer information om hur det går till. Sista dag att rekvirera 2022 års medel är den 1 december 2022.

Kammarkollegiet Rekvirera statsbidrag till kommuner

Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering

Tio kommuner är utsedda till modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Modellkommunerna ska stötta andra kommuner och de regionala stödstrukturerna för digitalisering av olika tjänster. Utöver det ska modellkommunerna genomgående implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del. De tio kommunerna får ett extra ekonomiskt stöd för att möjliggöra tid för kunskapsspridning.

Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering

Kompetenscenter/stödfunktion för välfärdsteknik

SKR har inrättat en stödfunktion/ett kompetenscenter för välfärdsteknik för att stödja kommunerna i arbetet med att implementera digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg och då särskilt de tio modellkommunerna. De tio modellkommunerna utgör en del av det nationella kompetenscentret.

Kompetenscenter välfärdsteknik

Samverkan mellan SKR och myndigheter

I arbetet inom överenskommelsen ska SKR samverka med och ta tillvara den kunskap och erfarenhet som finns hos relevanta statliga myndigheter och andra särskilda nationella uppdrag med koppling till äldreomsorg och digitalisering.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar

Antalet äldre som är 80 år och äldre beräknas öka med 254 000 personer fram till 2029, vilket innebär en ökning med 50 procent. Behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under den närmaste tioårsperioden och verksamheten behöver utvecklas och effektiviseras för att kunna möta behoven.

Parallellt med den demografiska förändringen bedöms rekryteringsbehovet till äldreomsorgen som mycket omfattande. Personalens tid och kunskaper behöver då läggas på de insatser där de behövs som bäst, det vill säga på de insatser som inte kan ersättas av tekniska lösningar.

Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer ska kunna bo kvar hemma, känna sig trygga och delaktiga i samhället och även nå en bättre hälsa. Med rätt stöd kan äldre leva mer självständigt och behovet av omsorg minska. Digital teknik kan också bidra till mer social samvaro för att bryta upplevd ensamhet och isolering och gynna omsorgspersonalen i deras arbete.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR