Publicerad 5 april 2023

Ramverk för uppföljning av Nära vård

SKR arbetar med att utveckla ett ramverk för uppföljning av Nära vård. Ramverket ska fungera som ett komplement till den traditionella uppföljningen och ge stöd till systemledningar, utförarverksamheter och andra intressenter i den pågående omställningen.

Fokusförflyttningen till Nära vård bör avspeglas i uppföljningen

Skiftet till Nära vård innebär att även uppföljningen av vården och omsorgen behöver ställas om. Idag domineras uppföljningen av vården av att följa upp enskilda insatser. Tyngdpunkten ligger på resultatmått och mindre på vad som utgör viktiga utgångspunkter för att uppnå resultat. De resultat som följs upp utgår ofta från ett ”produktionsperspektiv” snarare än patienternas och brukarnas perspektiv.

Ytterligare ett perspektiv är att dagens uppföljning inte i tillräckligt stor utsträckning bidrar till aktivt lärande utan snarare är inriktad på rapportering. Det är viktigt att förstå mer om vilka arbetssätt som leder till vilka resultat och att skapa ett gemensamt lärande mellan alla intressenter i utvecklingen: förtroendevalda, tjänstemän, professionsgrupper, patienter, brukare och närstående.

Ramverket för uppföljning möjliggör lärande och utveckling

Genom att skifta fokus i uppföljningen till att hitta samband mellan arbetssätt och resultat och ett tydligare patient-/brukarperspektiv, så ska ramverket möjliggöra aktivt lärande och gränsöverskridande dialoger och utveckling.

  • Skapa samsyn och fungera som ”utvecklingsmotor” i omställningsarbetet.
  • Anpassningsbart ramverk: kan anpassas utifrån målgrupp och behov.
  • Ge insikter om beroendeförhållanden mellan olika systemnivåer – mikro-, meso- och makronivå.
  • Innebära en möjlighet att följa det övergripande omställningsarbetet och sätta in rätt insatser på de olika systemnivåerna.
  • Ge underlag för lärande uppföljning genom pedagogisk visualisering av resultat.

Pilottester för utveckling av ramverket

Under 2022–2023 pågår piloter i Jönköpings län, Uppsala län och Södra Lapplands länsdel i Västerbotten för att bygga ramverket så det blir anpassningsbart för olika sammanhang inom Nära vård. Syftet med piloterna är att få en bild av hur ramverket kan fungera i praktiken och vilka resultat som kan uppnås i verksamheter med olika förutsättningar som storstad, tätort och glesbygd.

Informationsansvarig

  • Lisbeth Löpare Johansson
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.