Publicerad 24 november 2022

Markörbaserad journalgranskning (MJG)

Strukturerad journalgranskning används för att mäta förekomsten av skador i vården i Sverige. Här finns handböcker som beskriver metoden samt rapporter som presenterar skador i slutenvården samt en rapport om skador vid vård av covid-19-patienter.

Markörbaserad Journalgranskning (MJG) innebär att journaler granskas från ett slumpvis urval av avslutade vårdtillfällen på sjukhus. Vid granskningen identifieras journaluppgifter med hjälp av markörer som kan indikera skada.

Ett team bedömer uppgifterna för att kunna fastställa om en skada skett och i så fall vilken typ, konsekvens, allvarlighetsgrad samt om den anses vara undvikbar. Om skadan hade kunnat undvikas betecknas den som en vårdskada.

Handböcker och markörbilagor för metoden

Handboken ger en utförlig bakgrund till arbetet och metoden med strukturerad journalgranskning och förtydligar hur man generellt bedömer skador. Metoden bygger på Global Trigger Tool (GTT), som har utvecklats i USA.

Handbok sluten somatisk vård

Markörbaserad journalgranskning görs vid akutsjukhus i Sverige för att fånga skador och undvikbara skador hos patienter i somatisk slutenvård. Handboken består av två delar, metodbeskrivning samt en bilaga som beskriver markördefinitioner, skadetyper och de mallar som behövs i arbetet med journalgranskning.

Handbok för metoden markörbaserad journalgranskning

Markörbilaga barnsjukvård

Markörbaserad journalgranskning har utvecklats för att även kunna tillämpas i slutenvård för barn. Metoden och arbetssättet är i grunden detsamma som för vuxenvård, men listan med markörer att använda vid granskningen och listan med skadetyper har annat innehåll.

Markörer för journalgranskning i barnsjukvården

Handbok vuxenpsykiatri

Markörbaserad journalgranskning är utvecklad också för användning inom vuxenpsykiatri inklusive rättspsykiatri.

Skador inom psykiatrisk vård - Markörbaserad journalgranskning

Handbok hemsjukvården

En kartläggning av patientsäkerhetsfrågor i hemsjukvård talar för att vårdskador förekommer i hemsjukvård i liknande omfattning som inom sjukhusvården. Metodiken för Markörbaserad journalgranskning i hemsjukvård beskrivs i handboken.

Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård

Informationsblad om skador i slutenvården

Informationsbladet Skador i slutenvård sammanfattar de viktigaste slutsatserna i granskningen och kan användas som ett stöd i det strategiska patientsäkerhetsarbetet.

Informationsbladet Skador i slutenvården (PDF) Pdf, 615 kB.

Studie över skador i slutenvården 2013-2020

Sedan 2013 sker vid cirka 55 akutsjukhus en regelbunden granskning av slumpvis utvalda journaler med metoden markörbaserad journalgranskning.

För att få ta del av den fullständiga rapporten "Skador i somatisk vård samt vid vård av covid-19 patienter 2020" kontakta SKR.

info@skr.se

Skador i somatisk vård 2013–2020

Andelen patienter som fått skador eller vårdskador inom somatisk slutenvård för vuxna har minskat signifikant under perioden 2013-2020. Totalt har närmare 110 000 vårdtillfällen granskats.

Kortversion av rapporten Skador i somatisk vård 2013–2020 (PDF) Pdf, 408 kB.

Skador vid vård av covid-19-patienter 2020

Den markörbaserade journalgranskningen av covid-19-patienter genomfördes under perioden 1 mars–30 juni och september–december 2020. Sammanlagt har 2800 journaler inom somatisk sjukhusvård i alla regioner granskats. Andelen patienter med skador har minskat under pandemin.

Kortversion av MJG Skador i covid-19 2013-2020 nationell nivå (PDF) Pdf, 285 kB.

Skador inom psykiatrisk vård 2020

Rapporten redovisar resultatet från en nationell markörbaserad journalgranskning av skador och vårdskador inom allmän psykiatrisk vård och rättspsykiatrisk vård.

Rapport: Psykiatrirapporten 2020

Rapporter Skador i vården

Tre rapporter om skador i vården har tagits fram av SKR, Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag) och andra professionella organisationer. Samtliga ligger på Löf:s webbplats.

Skadepanorama och kostnader för kirurgi, Löf (PDF)

Skadepanorama och kostnader inom ortopedisk verksamhet, Löf (PDF)

Skadefrekvens och skadepanorama för obstetrik och gynekologi, Löf (PDF)

Evenemang

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR