Publicerad 8 juli 2022

Uppföljning ledtider, patologi

Under 2018 inledde landets regioner arbetet med att implementera en nationell modell för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi. Projektet avslutades formellt vid årsskiftet 2019-2020 men arbetet med införandet fortsätter.

Under 2015–2017 har olika projekt genomförts inom SKR i syfte att ta fram en kvalitetssäkrad nationell modell för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi. Uppföljningsmodellen har kvalitetssäkrats både teoretiskt och praktiskt genom en pilottest som genomfördes i fem landsting och regioner under 2017. Under 2019 arbetade SKR främst med återföring av resultat till verksamheten, men även med fortsatt stöd till regionerna för implementering.

I dagsläget är 10 stycken region anslutna men målet är att alla regionerna använder uppföljningsmodellen i syfte att utveckla och förbättra tjänste- och servicekvalitet i vårdprocessen, utifrån patientperspektivet.

Uppföljning inom patologi förbättrar för patienten

Patologi är en viktig del i processen att ställa rätt diagnos, ge underlag för beslut om behandling och för att kunna ge en effektiv sjukvård. Att få kunskap om ledtider inom patologi ger verksamheter möjlighet till jämförelser med andra och utgör underlag för utveckling samt uppföljning av tillgängligheten.

Modellen för uppföljning som SKR arbetar fram ska ge underlag som bidrar till ökad nytta, transparens och förbättrad tillgänglighet för patienten.

Modell för uppföljning av ledtider inom klinisk patologi

Slutrapport Uppföljning av ledtider inom klinisk patologi (PDF) Pdf, 11 MB.

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR