Publicerad 7 april 2021
Nyhet

Den digitala utomlänsvården ökar

SKR har sammanställt data för den digitala utomlänsvården. Det som bland annat framkommer är att fler vårdgivare tillkommer som erbjuder digitala vårdtjänster nationellt.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sammanställt data som beskriver omfattningen av den digitala utomlänsvården under 2020. Sammanställningen visar bland annat att:

  • Vårdgivare med ett mer allmänt utbud har successivt ökat sin tillgänglighet och fler erbjuder kontakt med vårdpersonal på många olika språk.
  • Antalet vårdkontakter uppgick till 2,4 miljoner, en ökning med 1,2 miljoner besök jämfört med 2019. Digitala läkarkontakter motsvarar preliminärt cirka 11 procent av samtliga läkarkontakter i primärvården i Sverige, fysiska och distanskontakter.
  • Antalet vårdgivare som erbjuder digital vård har ökat och flertalet av de nytillkomna riktar sitt erbjudande till vissa målgrupper, till exempel patienter som har behov av blodtryckskontroll, upplever psykisk ohälsa eller för behandling av artros.
  • Initialt var det i huvudsak läkare som bemannade de digitala vårdtjänsterna hos de vårdgivare som ingår i denna redovisning, 87 procent 2018. Allt fler yrkesgrupper finns nu i de digitala vårdtjänsterna och andelen läkarkontakter har minskat till 67 procent 2020. Övriga större grupper är sjuksköterska, fysioterapeut och psykologer.
  • Huvuddelen av den digitala vården är anslutna via Region Sörmland, som fakturerade andra regioner med 900 miljoner kronor. Region Jönköping fakturerade 5 miljoner kronor. Redovisningen avser 2020.
  • Åldersstrukturen för de som söker vård digitalt är helt annorlunda än de som gör besök på vårdcentral. Hälften av alla digitala vårdkontakter utgörs av patienter i åldersgruppen 18-40 år, som endast står för 15 procent av besöken på vårdcentral.
  • Kvinnor står för en större andel av den digitala vården än vad som är förekommande på vårdcentral. Kvinnor använder 88 procent mer digital vård än män, mot 23 procent på vårdcentral.
  • Invånare i storstadsregionerna står för den största andelen vårdsökande.

Sammanställningen är en del av SKR:s pågående arbete med frågor relaterat till utvecklingen av digitala vårdtjänster. Arbetet handlar bland annat om att analysera nuvarande regelverk och principer för ersättning av digital utomlänsvård, men även hur den digitala utvecklingen i hälso- och sjukvården ytterligare kan stimuleras och genomföras på ett sätt som värnar principerna om att vård ska ges efter behov och vara kostnadseffektiv.

 

Fakta

Med digital utomlänsvård avses situationen när en patient hemmahörande i en region har en digital vårdkontakt med en vårdgivare som är kontrakterad av en annan region än patientens hemregion. Digital utomlänsvård är möjlig genom att hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen ger invånare rätt att över hela landet välja utförare av öppenvård, oavsett om vården erbjuds fysiskt eller digitalt.

Sammanställningen avser endast digitala vårdkontakter och omfattar enbart offentligt finansierad vård. Fokus ligger på vårdkontakter som genomförts under 2020 med jämförelser med tidigare år, där det är möjligt och relevant.

De vårdgivare som ingår i redovisningen är verksamma i Region Sörmland och Region Jönköping, och erbjuder därifrån digital vård till befolkningen i hela Sverige. Vårdgivarna har antingen kontrakt direkt med regionen, eller som underleverantör till annan av regionen kontrakterad vårdgivare.

Uppgifterna har tillhandahållits av Region Jönköping och Region Sörmland och sammanställts av SKR.

Vidare ska noteras att sammanställningen inte ger en fullständig bild av hälso- och sjukvårdens digitalisering, bland annat eftersom den endast innehåller uppgifter om den digitala vård som erbjuds över regiongränser.

Läs vidare

Sakkunnig

Lars Kolmodin
Handläggare

Patrik Sundström
Digital chef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.