Publicerad 10 augusti 2023

God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, RUR

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. Här finns övergripande information och aktuell information om förslag till ny lagstiftning (lagrådsremiss).

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha goda förutsättningar för att i ett mer långsiktigt perspektiv klara ekonomin och den kommunala verksamheten både i förvaltningen och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Definitionen av vad som är god ekonomisk hushållning i den enskilda kommunen eller regionern behöver utgå från den egna situationen och de egna förutsättningar för ekonomi och verksamhet.

Kommunallagen reglerar god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv (RUR).

Fullmäktige beslutar om riktlinjer

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regionen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Aktuellt just nu: Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

Regeringen har nu överlämnat en proposition till riksdagen en remiss till lagrådet utifrån förslagen i betänkandet ”En god kommunal hushållning” som överlämnades i september 2021.

Regeringen bedömer att det inte finns skäl att ändra kommunallagens reglering om god ekonomisk hushållning. Vidare anser regeringen att det saknas skäl att förändra regleringen av balanskravet. Efter beslut i riksdagen kan de ändringar som föreslås komma att träda i kraft från 1 januari 2024.

Lagrådsremiss, effektiv ekonomistyrning

Om resultatutjämningsreserv, RUR

Från 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat. Resultatutjämningsreserv (RUR) är frivillig att tillämpa.

Proposition 2011/12:172 Kommunala resultatutjämningsreserver, Regeringen

Rapport: RUR och God ekonomisk hushållning

Analys av ekonomi och styrning – SKR:s Analysgrupp

SKR:s Analysgrupp erbjuder sedan flera år ett aktivt stöd till kommuner som önskar en genomgång av kommunens ekonomi och styrning samt en prognos över den ekonomiska utvecklingen. För närvarande har drygt 170 analyser genomförts under årens lopp.

Beställ analys av kommunens ekonomi

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hans Stark
    Ekonom
  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.