Publicerad 22 augusti 2022

Resursfördelning baserad på prislappar

Kommunerna har möjlighet delta i ett projekt där målet är att genomföra en budgetprocess som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters prislappar. Projektet drivs under ett år och genomförs nu för sjätte året.

Utvecklad budgetprocess – resursfördelning baserad på prislappar

Kommunsektorn står inför stora utmaningar. En ökad andel äldre, brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens, ökande sociala klyftor, förändrad demografi med mera. Dessa förutsättningar innebär fortsatta behov av prioriteringar och effektiviseringar för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans börjar med en budget i balans.

Inbjudan att delta i projektet om resursfördelning

SKR erbjuder kommuner att delta i ett projekt . Målet för projektet är att genomföra en budgetprocess som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters prislappar.

Digitalt informationsmöte inför start av projektet

Dag: 25 augusti 2022

Tid: 09.00–11.00

Deltagare: kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och ekonomichef

Genomförande av projektet om resursfördelning

Tidplan: projektstart september 2022, avslut april 2023.

Plats: I första hand fysiska träffar i Stockholm såvida inte smittskyddsläget begränsar.

Målgrupp: Kommuner med behov av en utvecklad budgetprocess baserad på totala intäkter och en fördelning av dessa uppdelad på prislappar, intäktslappar och tekniska ramar.

Kostnad: 115 000 kronor (exklusive moms). Kostnaden debiteras 2023.

Anmälan till projektet

Antal deltagande kommuner är begränsat och årets projekt är nu fulltecknat. Sista anmälningsdag var den 27 maj. För att delta krävs även kommunstyrelsebeslut före första projektmötet. 

Information om projektet om resursfördelning

Men det går bra att lämna sina kontaktuppgifter för att få mer information om projektet för nästa år. Använd formuläret på sidan Intresseanmälan Resursfördelning.

Intresseanmälan Resursfördelning

Beskrivning av projektet om resursfördelning

Syfte

Är att ge deltagarna tillgång till en budgetprocess och en modell för resursfördelning som ger kommunerna både tekniska och praktiska förutsättningar för ekonomi balans.

Tidplan och upplägg

Projektet löper över en budgetprocess, cirka 9 månader, så att Kommunfullmäktiges budgetbeslut kan fattas under juni månad. Projektet inleds med en informationsträff den 25 augusti dit kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och ekonomichef bjuds in.
Åtta projektmöten kommer att anordnas för de personer från kommunen som deltar i det konkreta projektarbetet.

Arbetsmodell

Projektets arbetsmodell bygger på följande delar:

 • Föreläsningar
 • Lärande erfarenhetsutbyte
 • Utvecklingsarbete kring en ny budgetprocess och resursfördelningsmodell i respektive deltagande kommun
 • SKR är bollplank under projektets gång

Inslag i arbetet:

 • Resursfördelningsmodell
 • Uppföljning och analys av ekonomi
 • Förplanering som start på budgetprocess
 • Att jämföra sig med andra kommuner
 • Förändringsledning
 • Investerings- och driftbudget hänger ihop

Deltagare kommunens projektgrupp (som deltar på projektmötena)

Vi ser gärna att ni deltar med de tjänstepersoner som arbetar med kommunens budget. I er anmälan vill vi ha uppgifter om er preliminära projektgrupp med namn, roll och epost. Ni behöver vara minst två deltagare från varje kommun.

Stöd från SKR

Projektet leds från SKR:s sida av en arbetsgrupp med olika kompetenser från Avdelningen för Ekonomi och styrning samt representanter från kommuner.

Vad deltagande kommuner måste tänka på

 • en kontaktperson utses att företräda kommunen i kontakter med SKR
 • kommunens ledningsgrupp och projektgruppen ansvarar tillsammans för att tid avsätts för det operativa förändringsarbetet i den egna kommunen
 • en förutsättning för ett framgångsrikt projekt är att kommunen i god tid gör upp en plan för det interna projektarbetet

Informationsansvarig

 • Bengt-Olof Knutsson
  Handläggare
 • Fredrik Holmström
  Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR