Publicerad 20 oktober 2022

Skatteunderlagsprognos

Vår bedömning är att skatteunderlaget ökade med 5,3 procent förra året (utifrån preliminära uppgifter från Skatteverket i början av oktober; detta är samma bedömning som i föregående prognos).

Jämförelse med skatteunderlagsprognosen från augusti

Jämfört med den prognos vi presenterade i april (cirkulär 22:28, EkonomiNytt 07/2022, MakroNytt 02/2022) är den viktigaste förändringen att vi nu räknar med svagare nominell skatteunderlagstillväxt under hela prognosperioden och att köpkraften är än mer nedreviderad på kort sikt. Detta beror på en ännu högre allmän prisuppgång och effekten på värderingen av pensionsskulden som ökat prisbasbelopp innebär. Slutåret är prisutvecklingen något nedreviderad.

Hela prognosen presenteras i cirkulär 22:37 (kommuner) och EkonomiNytt 09/2022 (regioner), samt MakroNytt 3/2022 (samhällsekonomin).

Cirkulär 22:37 (kommuner)

EkonomiNytt 09/2022 (regioner)

MakroNytt 3/2022 (samhällsekonomin)

Prognosunderlag

SKR redovisar beräkningar av kommunernas och regionernas skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om nya budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2022–2029 för kommuner

Prognosunderlag 2022–2029 för regioner

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering av vissa statsbidrag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Brunstedt
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR