Publicerad 19 september 2022

Agera när välfärdsbrottslighet, fusk och oegentligheter förekommer

Kontroll medför att fel kommer att upptäckas och det måste då finnas en tydlig linje för vilka åtgärder som ska vidtas, beroende på vilken typ av fel som upptäckts. En grundregel är att alltid agera snabbt! Det får inte råda någon tveksamhet om hur man ska agera när en svår situation uppstår.

Det är viktigt att agera när fusk eller bedrägerier upptäcks

Brottsförebyggande rådet, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Borås stad samt Region Stockholm, ger dig tips om bland annat att det är viktigt att faktiskt agera om fusk eller bedrägerier upptäcks. Ta hjälp av och samverka med andra myndigheter är en framgångsfaktor. Filmen är 4 minuter och 23 sekunder lång.

Tips hur kommunen och regionen kan agera när de hittar fel

  • Tänk alltid på vad som är rimligt, sannolikt och våga ställa frågor. Är det någonting som verkar konstigt eller inte stämmer överens med vad som inkommit i ett svar? Fråga igen!
  • Dokumentera och begär skriftliga svar – då kan du vid senare tillfälle gå tillbaka och kontrollera svaren om så skulle behövas. Du har även möjligheten att analysera svaren och ställa följdfrågor. Är du inte nöjd med det svar du fått, be utföraren förtydliga.
  • Vid misstanke om oegentlighet kan det handla om brottslig gärning som ska prövas juridiskt det vill sägas polisanmälas. Det kan till exempel avse bedrägeri, falsk handling, stöld, egenmäktigt förfarande, förskingring, olovligt förfogande, skattebrott. Det kan också handla om brott mot speciallagstiftning.

Genom att vara uppmärksam på signaler på obalans i den löpande ekonomiska uppföljningen och föra en kontinuerlig dialog med utföraren kan förhoppningsvis händelser förebyggas.

Signaler på ekonomisk obalans

Så bestrider du bluffakturor

Information kring vad som är viktigt att tänka på om ni drabbas av så kallade bluffakturor. Där ni faktureras för varor och tjänster som ni inte har beställt. Tips på hur ni går tillväga för att polisanmäla och bestrida betalningsansvar.

Svensk Handel - hantera bluffakturor

Varningslista för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder med mera

Svensk Handel publicerar en varningslista som varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande.

Svensk Handel Varningslistan

Att agera när den egna kontrollen brister

Givetvis händer det också att den egna kontrollen brister. Någon som har uppdraget att attestera har inte fullföljt uppdraget så som det är bestämt. Det kan innebära att kommunen eller landstinget kan lida skada och att förtroendet kan påverkas negativt. Konsekvenser av bristande kontroll blir givetvis olika beroende på de bakomliggande orsakerna eller avsikten och på allvaret i situationen

Att styrelser och nämnder i kommuner och regioner sköter sina uppgifter granskas av revisorerna. Brister i den interna kontrollen kan leda till att revisorerna riktar anmärkning mot ansvariga förtroendevalda alternativt avstyrker att ansvarsfrihet beviljas, vilket också kan bli fullmäktiges beslut.

Stödmaterial för att arbeta med intern styrning och kontroll

Förebygga, upptäcka och hantera korruption

Publikationer

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR