Publicerad 9 maj 2022

Frågor och svar om arbetsmiljöarbete övrigt

 • Vad händer om en chef vill returnera en arbetsmiljöuppgift när denna inte anser att de underställdas arbetet kan utföras säkert? (Uppdaterad: 18 maj 2020)

  Huvudprincipen är att den högsta ledningen har arbetsmiljöansvaret såsom representant för den juridiska personen om inte arbetsmiljöarbetet har tilldelats någon annan person eller funktion på ett klart och tydligt sätt. Även om så har skett har den högsta ledningen ändå kvar det yttersta ansvaret att försäkra sig om att verksamhetens arbetsmiljöförhållanden är tillfredsställande genom att följa upp verksamheten och att reagera och ingripa om något inte fungerar som det ska.

  Den chef som fördelat arbetsmiljöuppgifter till underställd chef eller medarbetare ska säkerställa att den som tagit emot uppgiften också har förutsättningar att klara av den. Om exempelvis en chef, arbetsledare eller medarbetare har åtagit sig en arbetsmiljöuppgift men inte har tillräckliga kunskaper, befogenheter eller resurser för att lösa den, är det viktigt att han eller hon återkopplar till den som har fördelat uppgiften för att få stöd och diskutera hur uppgiften ska utföras. Det kan bland annat resultera i utökade befogenheter och resurser tillförs. Han/hon kan också returnera uppgiften till den som har delat ut den. Det innebär att arbetsmiljöansvaret för den returnerade uppgiften går över till en högre instans i ansvarskedjan. Ansvaret för övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår som tidigare.

  Uppgiftsfördelningen innebär inte att den som får uppgifterna blir straffad vid en arbetsplatsolycka. Detta (straff-) ansvar fastställs av domstol i efterhand. Det har ofta betydelse om en åtalad fått tydlig uppgiftsfördelning, haft tillräckliga kunskaper, kompetens, befogenheter och resurser för sina uppgifter.

  Chefens arbetsmiljöansvar

 • Vilket arbetsmiljöansvar har arbetsgivare som lånar in eller lånar ut personal? (Uppdaterad: 3 mars 2022)

  Vid snabb smittspridning eller annan krissituation är det av största vikt att säkra bemanningen. Detta innebär ett behov av att med ett övergripande helhetsperspektiv tillgodose personalbehov i utsatta kommuner och regioner. Vid in- respektive utlåning av personal föreligger det ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Det är två parter, den som lånar in och den som lånar ut personal, som har ansvar att samordna och komma överens om vem som gör vad i arbetsmiljöarbetet. De som lånar in respektive ut personal måste tydligt komma överens om hur denna samordning ska gå till och hur arbetsmiljöarbetet bedrivs för att förebygga risker bland inlånad personal.

  Inlånande arbetsgivare

  Arbetsgivare som lånar in personal är arbetsledare och har arbetsmiljöansvar för sådant som är kopplat till det utförda arbetet. Inlånad personal ska ges möjlighet till att medverka i arbetsmiljöarbetet och riskbedömningen av det dagliga arbetet. Det är viktigt att den mottagande arbetsledningen ger en introduktion beträffande rutiner och förutsättningar på den tillfälliga arbetsplatsen.

  Utlånande arbetsgivare

  Arbetsgivare som lånar ut personal har ansvar för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete oavsett var den utlånade personalen arbetar. Den utlånande arbetsgivaren har rätt att undersöka arbetsmiljön alternativt begära att få ta del av mottagande arbetslednings riskbedömningar.

  Den utlånande arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och ska vid allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskador som sker under utlåningstiden anmäla till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Detta förutsätter att utlånande arbetsgivare snarast får information om det inträffade. Arbetsmiljöansvarig som inte anmält en allvarlig händelse till Arbetsmiljöverket kan personligen bli dömd i domstol att betala böter.

  Räddningstjänstinsatser

  Notera att vid räddningstjänstinsatser gäller lagen om skydd mot olyckor. En konsekvens av tillämpning av denna lagstiftning blir att det är räddningsledaren som har det övergripande ansvaret även för arbetsmiljön.

  Anmäl arbetsskada

  Skyddsombud

  Både inlånande och utlånande arbetsgivares skyddsombud har rätt att företräda den lånade personalen. Skyddsombuden kan också, med utgångspunkt i det egna skyddsområdet, ställa krav beträffande den egna arbetsgivarens arbetsmiljöarbete.

  Att hyra ut och hyra in personal – det gemensamma arbetsmiljöansvaret, Arbetsmiljöverket

  Kan kommunen/regionen låna ut personal till andra vid omfattande personalbrist?

 • Vilken specifik information och stödmaterial finns som är riktat till olika yrkesgrupper? (Uppdaterad: 11 januari 2022 )

  Nedan finns några exempel på material om arbetsmiljö och smittprevention som är riktat till vissa specifika yrkesgrupper:

  Arbete med nära vård- och omsorgstagare inom socialtjänsten

  Stöd till personal inom socialtjänsten, Socialstyrelsen

  Riskbedömning inom vård och omsorg, Arbetsmiljöverket

  Arbete med hälso- och sjukvård samt laboratoriepersonal

  Information till vården, Folkhälsomyndigheten

  Stöd till hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen

  Riskbedömning inom vård och omsorg, Arbetsmiljöverket

  Arbete inom tandvård

  Stöd till tandvården, Socialstyrelsen

  Arbete i skola och förskola

  Information till skola och förskola om den nya sjukdomen covid-19, Folkhälsomyndigheten

  Coronaviruset och covid-19 – frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning, Skolverket

  Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor, Skolverket

  Arbete i lärosäten och annan högre utbildning

  Information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19, Folkhälsomyndigheten

  Arbete vid idrotts- och träningsanläggningar

  Information till idrotts- och träningsanläggningar, Folkhälsomyndigheten

  Arbete i restauranger och matserveringar

  Restauranger och krogar, Folkhälsomyndigheten

  Arbete med miljö- och hälsoskyddstillsyn

  Hälsoskyddstillsyn, Folkhälsomyndigheten

  Arbete med evenemang och sammankomster

  Information till arrangörer av evenemang, Folkhälsomyndigheten

  Arbete med äldre

  Information till äldre, Folkhälsomyndigheten

  Arbete i räddningstjänst, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

  Exempel på åtgärder för att minska spridning av covid-19 på särskilda boenden för äldre, Folkhälsomyndigheten

  Allmänt

  Material från MSB

  Filmer från MSB

 • Vi har behov av att snabbt upphandla kompletterande företagshälsovårdstjänster. Hur ska vi agera? (Uppdaterad: 18 augusti 2021 )

  I det ansträngda läget under pandemin kan det finnas arbetsgivare som har behov av att snabbt kunna komplettera upphandlade företagshälsovårdstjänster. Det kan handla om stöd i att göra riskbedömningar kopplat till smittrisker eller att förebygga och omhänderta medarbetare som upplever oro och negativ stress.

  I första hand måste man se över sitt existerande avtal med en privat utförare. Detta i syfte att undvika avtalsbrott med existerande leverantör.

  Den 1 januari 2019 trädde förenklade regler för upphandling av välfärdstjänster understigande cirka 7,7 miljoner, dit företagshälsovård ingår, i kraft. Dessa innebär bland annat att direktupphandlingsgränsen har höjts till drygt 2 150 000 kronor. Liksom tidigare finns det även andra möjligheter i Lag om offentlig upphandling (LOU) att göra direktupphandlingar exempelvis på grund av synnerlig brådska.

  Det finns även möjlighet att ändra i ingångna avtal vilket också regleras också i LOU. Man kan till exempel ändra omfattningen av uppdraget inom vissa ramar.

  Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), Riksdagen

  Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer.

  Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv

 • Har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön vid hemarbete/distansarbete? (Uppdaterad: 19 oktober 2020)

  Frågan är aktuell mot bakgrund av myndigheternas rekommendation att vissa anställda ska arbeta hemma för att minska smittspridning.

  Arbetsgivaren har fortfarande ansvar för att medarbetarens arbetsmiljö är säker och inte skapar ohälsa. Det gäller att tänka på till exempel arbetsutrustning, belysning och ergonomi. Vid hemarbete/distansarbete finns också risk för en upplevelse av isolering och det är därför viktigt att underlätta kommunikationen mellan medarbetarna och dig som chef. Exempelvis kan APT och andra möten ske genom digitala kanaler och att arrangera ”Skypefika” kan vara ett sätt att ha bredare kontakt med kollegor.

  Det finns en ökad risk för att gränsen mellan jobb och privatliv blir otydligare. Förutsättningarna att sätta gränser blir viktigare, vilket är en utmaning för såväl arbetsgivaren som den enskilde medarbetaren. Diskutera med medarbetarna och stäm kontinuerligt av om hur ni på bästa sätt säkerställer en god arbetsmiljö.

  Om man exempelvis inte kan ordna en lika bra sittplats i hemmet kan till exempel tätare pauser för att röra på sig var en åtgärd. Omfattningen av vilka åtgärder som arbetsgivaren behöver vidta vid hemarbete/distansarbete beror på hur ofta, hur länge och hur intensivt arbetet utförs. Samverka enligt AML kap. 6 med skyddsombuden kring frågor som rör arbetsmiljön.

  Arbetsmiljöarbete i tider av corona, Suntarbetsliv

  Undersök arbetsmiljön vid hemarbete, Prevent

  Arbetsmiljön när du arbetar hemifrån, Arbetsmiljöverket

  Från och med den 1 januari 2021 gäller Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning AFS 2020:1. I dessa föreskrifter undantas arbete i enskilt hem. Fortfarande gäller dock Arbetsmiljöverkets övriga föreskrifter som exempelvis inbegriper ergonomi samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Däremot undantas exempelvis frågor om ventilation, vilrum och utrymning där arbetsgivaren inte anses ha rådighet.

  Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

 • Hur kan skyddsombudens kunskaper användas på bästa sätt? (Uppdaterad: 20 mars 2020)

  I det ansträngda läge som vi nu befinner oss i är det många och ofta snabba beslut som måste fattas för att hantera alla olika situationer. Många beslut påverkar direkt eller indirekt arbetsmiljön för våra medarbetare och det viktigt att skyddsombuden involveras. Skyddsombuden med sin kompetens har en naturlig plats i arbetsmiljöarbetet och i redan etablerade samverkansformer som samverkansgrupper och skyddskommittéer. I det rådande läget kan det krävas att man på olika nivåer i organisationen sätter ihop nya, tillfälliga och snabbfotade samverkansgrupper eller krisgrupper. Säkerställ då att skyddsombud och fackliga företrädare fortsatt ges möjlighet att delta i de forum där arbetsmiljöfrågor hanteras.

  Skyddsombuden är också en viktig resurs för chefen i det lokala och dagliga arbetsmiljöarbetet och de har även en viktig roll i att hålla övriga medarbetare informerade om vad de kommer fram till ifråga om skyddsåtgärder. Tillsammans med skyddsombuden kan arbetsgivaren identifiera och hantera de arbetsmiljörisker som olika beslut för med sig och på så sätt kan ni förebygga ohälsa eller olycksfall bland medarbetarna.

Prenumerera

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR