Publicerad 6 december 2021

Utveckla fastighetsorganisationen – om bolag och entreprenad

Organisation och styrning av fastighetverksamheten i kommunerna ser olika ut. Dock är många frågor desamma exempelvis om fastighetsdriften ska utföras i egen regi eller genom entreprenad, eller valet mellan förvaltningsorganisation eller bolag.

Skriften består av tre kapitel. I dessa presenteras en forskningsöversikt inom området, slutsatser från en workshop samt en kort sammanfattning av föredragen från workshopen.

Syftet är att ge fastighetschefer, ekonomichefer, kommundirektörer, politiker, med flera som har ett intresse av organisations- och ledningsfrågor för den kommunala fastighets- och lokalförsörjningsverksamheten, ett kunskapsunderlag och inspiration.

Läs rapporten